Perceived social risk in medical decisionmaking for physical child abuse: A mixedmethods study

The medical literature reports differential decision-making for children with suspected physical abuse based on race and socioeconomic status. Differential evaluation may be related to differences of risk indicators in these populations or differences in physicians’ perceptions of abuse risk. | Perceived social risk in medical decisionmaking for physical child abuse: A mixedmethods study

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
34    15    2    16-05-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.