Antimicrobial stewardship in pediatrics: Focusing on the challenges clinicians face

Antimicrobial use is very common in hospitalized children. An assessment of clinician’s prevailing knowledge and clinical approach to prescribing antimicrobials is helpful in order to develop the best strategies for successful stewardship programs. | Antimicrobial stewardship in pediatrics: Focusing on the challenges clinicians face

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.