Journal of marine science and technology: No 61-01/2020

A number of articles published in the journal: identifying the area of probability of ship's position received from actual GPS receivers in coastal areas of Vietnam; building a program to display information on stability of bulk ships in real time; method of assessing the effect of uncertainty on the critical durability of a ship.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    80    1    18-07-2024
106    121    3    18-07-2024
1    95    2    18-07-2024
63    89    5    18-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.