Burden of acute otitis media in primary care pediatrics in Italy: A secondary data analysis from the Pedianet database

The incidence of acute otitis media (AOM) vary from country to country. Geographical variations together with differences in study designs, reporting and settings play a role. | Burden of acute otitis media in primary care pediatrics in Italy: A secondary data analysis from the Pedianet database

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.