Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Số 3A năm 2020

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Số 3A năm 2020 với các bài viết: chất lượng sáng chế được bảo hộ từ góc nhìn thương mại hóa và một số khuyến nghị; ứng dụng tế bào gốc và một số vấn đề liên quan; đa dạng sinh học ở Việt Nam và những thành tựu mới; xây dựng bản đồ lớp phủ khu vực Tây Nguyên sử dụng dữ liệu ảnh Landsat đa thời gian. | Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Số 3A năm 2020 ChưƠng trình Kh&Cn phỤC vỤ xÂy Dựng nÔng thÔn MỚi giai đoạn 2016-2020 Chương trình KH&CN phục vụ xây dựng nông thôn mới là Chương trình KH&CN tổng hợp, liên ngành trực tiếp phục vụ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và cũng là nơi tập hợp nguồn lực KH&CN cả nước phục vụ triển khai Nghị quyết 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Các kết quả đạt được của Chương trình trong thời gian qua đã đóng góp tích cực cho xây dựng nông thôn mới và chuẩn bị cho tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW. Đồng thời, cung cấp nhiều nội dung có giá trị, cả về cơ sở lý luận, cơ chế, chính sách, đến các giải pháp KH&CN cụ thể, xây dựng các mô hình trình diễn trong thực tế, tác động thiết thực đến phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn nước ta. Một số hình ảnh hoạt động của Chương trình hội đồng biên tập tổng biên tập tòa soạn Nguyeãn Vaên Hieäu Ñaëng Ngoïc Baûo 113 Traàn Duy Höng - phöôøng Trung Hoøa - quaän Caàu Giaáy - Haø Noäi Buøi Chí Böûu phó tổng biên tập Tel: () 39436793; Fax: () 39436794 Nguyeãn Ñình Ñöùc Nguyeãn Thò Haûi Haèng Email: khcnvn@ Nguyeãn Thò Höông Giang Taïp chí ñieän töû: ; Vuõ Minh Giang Phaïm Gia Khaùnh trưởng ban biên tập giấy phép xuất bản Leâ Höõu Nghóa Phaïm Thò Minh Nguyeät Soá 1153/GP-BTTTT ngaøy 26/7/2011 Leâ Quan Nghieâm trưởng ban trị sự Soá 2528/GP-BTTTT ngaøy 26/12/2012 Mai Troïng Nhuaän Löông Ngoïc Quang Höng Soá 592/GP-BTTTT ngaøy 28/12/2016 Nguyeãn Thanh Phöông trình bày Giaù: Nguyeãn Thanh Thuûy Ñinh Thò Luaän In taïi Coâng ty TNHH in vaø DVTM Phuù Thònh Muïc luïc DiỄn đàn Khoa hỌC và CÔng nghỆ 4 Nguyễn Hữu Cẩn: Chất lượng sáng chế được bảo hộ từ góc nhìn thương mại hóa và một số khuyến nghị. 9 Phùng Minh Hải: Khai thác sáng chế: Góc nhìn từ ngành dược phẩm Ấn .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
78    102    2    21-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.