Xây dựng mô hình quản lý CSDL hóa đơn tiền điện, thực hiện chương trình quản lý hệ thống trên Oracle

Khối lượng thông tin đồ sộ do khách hàng ngành Điện lớn và gia tăng nhanh. Bảo đảm ổn định của hệ thống trước những thay đổi của chính sách giá điện, thuế, quy hoạch dân cư Giảm rủi ro về tính tin cậy của dữ liệu. Là nền tảng để phát triển các ứng dụng trong hệ thống. Là cơ sở để kết nối, chia sẻ tài nguyên với các hệ thống khác. | Mã điện kế 7 ký tự dạng số; Ngày ký hợp đồng là ngày ký kết hợp đồng mua bán sử dụng điện giữa Ngành điện và khách hàng (khi có thay đổi các thuộc tính của điện kế : hệ số nhân, mã giá biểu, sẽ ký kết lại hợp đồng; Ngày hiệu lực là ngày thực tế lên khoán ước tính tiền mua điện khách hàng, (ngày hiệu lực còn được dùng khi thay đổi các thuộc tính liên quan đến điện kế mà không cần ký kết lại hợp đồng – thường sử dụng cho điều chỉnh hóa đơn). Ngày gửi phiếu thông báo là ngày điện lực chuyển phiếu thông báo lên khoán ước hay thay đổi hợp đồng. Phiên+lộ trình (đã giải thích ở phần phân tích hiện trạng hệ thống CSDL hóa đơn tiền điện); Các khoảng cách dùng để tính tổn thất trên lưới khi cung cấp điện qua điện kế; tỷ số TU, TI biến dòng & biến áp dùng để tính hệ số nhân; hệ số nhân là hệ số nhân thực tế, số hộ là số hộ gia đình dùng chung điện kế.

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    17    2    06-08-2021