SKKN: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đăk Nông

Mục tiêu của đề tài là Hệ thống hóa các nguyên tắc chung và nội dung tổ chức công tác kế toán trong các đơn vị hành chính sự nghiệp. Đánh giá thực trạng công tác kế toán tại các trường học và tại văn phòng Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Đăk Nông. Qua đó, đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại các đơn vị nói trên. | Nội dung Text SKKN Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đăk Nông MỞ ĐÂU ̀ . 1 cấp thiết của đề tài. 1 2. Mục tiêu nghiên cứu . 2 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 3 4. Phương pháp nghiên cứu. 3 5. Cấu trúc đề tài. 3 6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu. 4 CHƯƠNG 1 . 7 CƠ SỞ LÍ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN TRONG CÁC ĐƠN VỊ HANH CHINH S ̀ ́ Ự NGHIỆP . 7 Những vấn đề cơ bản về tổ chức công tác kế toán. 7 Khái niệm về tổ chức công tác kế toán . 7 Nội dung về tổ chức công tác kế toán. 7 Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán. 7 Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán và phương pháp ghi chép kế toán. 8 Tổ chức hệ thống sổ kế toán. 8 Tổ chức lập và gửi báo cáo tài chính. 8 Tổ chức hạch toán kế toán các phần hành . 8 Tổ chức kiểm tra kế toán . 9 Ý nghĩa của việc tổ chức công tác kế toán tại các đơn vị sự nghiệp. 9 Đặc điểm trong tổ chức công tác kế toán trong các đơn vị hành chính sự Đặc điểm của các đơn vị hành chính sự nghiệp. 9 Khái niệm về đơn vị hành chính sự nghiệp. . 9 Phân loại các đơn vị hành chính sự nghiệp. . 10 Yêu cầu nguyên tắc và nhiệm vụ về tổ chức công tác kế toán trong các đơn vị hành chính sự nghiệp . 10 Yêu cầu và nguyên tắc của tổ chức công tác kế toán trong các đơn vị hành chính sự nghiệp. 10 Nhiệm vụ của tổ chức công tác kế toán trong các đơn vị hành chính sự Tổ chức công tác kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp. 11 Tổ chức bộ máy kế toán. 11 Tổ chức hình thức sổ kế toán. 12 Tổ chức quá trình hạch toán kế toán. 12 Kế toán các khoản thu. 12 Kế toán các khoản chi. 14 Quyết toán thu chi tại đơn vị hành chính sự nghiệp. 16 CHƯƠNG 2 . 16 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    70    1    24-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.