Nhập môn công nghệ học phần mềm - Introduction to Software Engineering - Phần II

Yêu cầu phần mềm: là tất cả các yêu cầu về phầm mềm do khách hàng - người sử dụng phần mềm - nêu ra, bao gồm: các chức năng của phần mềm, hiệu năng của phần mềm, các yêu cầu về thiết kế và giao diện, các yêu cầu đặc biệt khác | Nhập môn Công nghệ học Phần mềm Introduction to Software Engineering Department of Software Engineering Faculty of Information Technology Hanoi University of Technology TEL: 04-8682595 FAX: 04-8692906 Email: cnpm@ SE-III. HUT, Falt. of IT Phần III Yêu cầu người dùng User’s Requirements Chương 5: Phương pháp xác định yêu cầu . Kỹ thuật xác định yêu cầu . Nội dung xác định yêu cầu . Các nguyên lý phân tích yêu cầu SE-III. HUT, Falt. of IT . Kỹ thuật xác định yêu cầu phần mềm SW Requirements Engineering Yêu cầu phần mềm: là tất cả các yêu cầu về phầm mềm do khách hàng - người sử dụng phần mềm - nêu ra, bao gồm: các chức năng của phần mềm, hiệu năng của phần mềm, các yêu cầu về thiết kế và giao diện, các yêu cầu đặc biệt khác SE-III. HUT, Falt. of IT Thông thường các yêu cầu phần mềm được phân loại theo 4 thành phần của phần mềm: Các yêu cầu về phần mềm (Software) Các yêu cầu về phần cứng (Hardware) Các yêu cầu về dữ liệu (Data) Các yêu cầu về con .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG