Đặc điểm hình thái và sinh học của bọ rùa đen nhỏ Stethorus sp. (Coleoptera: Coccinellidae)

Bài báo này cung cấp các dẫn liệu khoa học về một số đặc diểm hình thái học và sinh của bọ rùa đen nhỏ Stethorus sp. (Coleoptera : Coccinellidae) ở điều kiện phòng thí nghiệm. | Đặc điểm hình thái và sinh học của bọ rùa đen nhỏ Stethorus sp. Coleoptera Coccinellidae Kết quả nghiên cứu Khoa học BVTV - Số 6 2018 ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ SINH HỌC CỦA BỌ RÙA ĐEN NHỎ Stethorus sp. Coleoptera Coccinellidae Morphological and Biological Characteristics of The Ladybeetle Stethorus sp. Coleoptera Coccinellidae 2 3 3 1 Huỳnh Thụy Kiều Tiên Đặng Quốc Phong Đào Nguyễn Thúy Vi và Lê Khắc Hoàng Ngày nhận bài Ngày chấp nhận Abstract The ladybeetle genus Stethorus Coccinellidae Coleoptera is one of the common predators for the red spider mite Tetranychus urticae. The determining morphological and biological characteristics of native ladybeetle Stethorus sp. spieces in Vietnam is the necessary to add to the biological control database for the red spider mite. The ladybeetle Stethorus sp. was collected on cassava in HCM City and reared in laboratory o conditions 27 2 C 60 5 . The red spider mite Tetranychus urticae was used as prey the life cycle of ladybeetle Stethorus sp. days and it longevity was days. The body size of 4 development stages of this predatory ladybeetle was given including egg mm larval instars st nd rd th mm 1 instar mm - 2 instar - 3 instar mm - 4 instar pupae mm and adult mm male adult - female adult . Keywords ladybeetle Stethorus sp. red spider mite Tetranychus urticae 1. ĐẶT VẤN ĐỀ giác và khứu giác để xác định vị trí con mồi kể cả Ngày nay việc lạm dụng thuốc trừ sâu hóa khi con mồi có mật độ thấp phân bố không tập học phổ rộng trong canh tác nông nghiệp là trung trên thực địa. Hơn nữa nhờ khả năng phát nguyên nhân chính dẫn đến sự bùng phát nhiều hiện và tấn công các ổ nhện từ rất sớm tiêu thụ loài sinh vật gây hại cây trồng. Một trong số các số lƣợng nhện nhiều hơn các loài thiên địch ăn sinh vật gây hại đƣợc quan tâm nhiều hiện nay là thịt khác nên Stethorini đƣợc đánh giá là tộc thiên nhện đỏ Tetranychus .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
100    57    1    04-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.