Rehabilitation strategies following oesophagogastric and Hepatopancreaticobiliary cancer (ReStOre II): A protocol for a randomized controlled trial

Curative treatment for upper gastrointestinal (UGI) and hepatopancreaticobiliary (HPB) cancers, involves complex surgical resection often in combination with neoadjuvant/adjuvant chemo/chemoradiotherapy. With advancing survival rates, there is an emergent cohort of UGI and HPB cancer survivors with physical and nutritional deficits, resultant from both the cancer and its treatments. | Rehabilitation strategies following oesophagogastric and Hepatopancreaticobiliary cancer ReStOre II A protocol for a randomized controlled trial

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.