Variation in the initial assessment and investigation for ovarian cancer in symptomatic women: A systematic review of international guidelines

Women with ovarian cancer can present with a variety of symptoms and signs, and an increasing range of tests are available for their investigation. A number of international guidelines provide advice for the initial assessment of possible ovarian cancer in symptomatic women. | Variation in the initial assessment and investigation for ovarian cancer in symptomatic women A systematic review of international guidelines

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
21    87    3    18-07-2024
3    84    2    18-07-2024
251    89    1    18-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.