Hiệu quả sử dụng Chela-Ferr® hỗ trợ điều trị thiếu máu thiếu sắt ở thai phụ tuổi thai 26-28 tuần tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2016

Bài viết trình bày xác định tỷ lệ thiếu máu thiếu sắt và đánh giá hiệu quả của viên uống Chela-Ferr® trong hỗ trợ điều trị thiếu máu thiếu sắt ở thai phụ tuổi thai 26-28 tuần tại Bệnh viện Phụ Sản Trung ương năm 2016. | Hiệu quả sử dụng Chela-Ferr hỗ trợ điều trị thiếu máu thiếu sắt ở thai phụ tuổi thai 26-28 tuần tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2016 ĐỖ QUAN HÀ ĐINH BÍCH THỦY NGUYỄN THÙY TRANG SẢN KHOA SƠ SINH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG CHELA-FERR HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ THIẾU MÁU THIẾU SẮT Ở THAI PHỤ TUỔI THAI 26-28 TUẦN TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG NĂM 2016 Đỗ Quan Hà Đinh Bích Thủy Nguyễn Thùy Trang Bệnh viện Phụ Sản Trung ương Từ khóa thiếu máu thiếu sắt Tóm tắt phụ nữ mang thai Chela-Ferr . Mục tiêu 1 Xác định tỷ lệ thiếu máu thiếu sắt và 2 Đánh giá hiệu quả Keywords anemia iron deficiency pregnant women của viên uống Chela-Ferr trong hỗ trợ điều trị thiếu máu thiếu sắt ở thai Chela-Ferr . phụ tuổi thai 26-28 tuần tại Bệnh viện Phụ Sản Trung ương năm 2016. Đối tượng và phương pháp Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 628 thai phụ tuổi thai 26-28 tuần và nghiên cứu can thiệp tiến cứu trong 20 trường hợp thiếu máu thiếu sắt sử dụng Chela-Ferr trong 1 tháng. Kết quả Tỷ lệ thiếu máu ở phụ nữ mang thai là 11 6 không có sự khác biệt theo nhóm tuổi hoặc số con đã sinh Tỷ lệ thiếu sắt là 67 3 thiếu sắt ở mức độ nặng là 24 5 và 42 8 dự trữ sắt giảm Hemoglobin tăng trung bình 0 76 g dL p TẠP CHÍ PHỤ SẢN - 15 02 18 - 23 2017 Subjects and Method Cross sectional study among 628 pregnant women with gestational age of 26-28 weeks and prospective interventional study among 20 pregnant women with iron deficiency anemia using Chela-Ferr for 1 month. Results The prevalence of anemia among pregnant women was with no difference by age groups of parity The ratio of iron deficiency was severe deficiency accounted for and decreased iron reserve Average increase of Hemoglobin was g dL p ĐỖ QUAN HÀ ĐINH BÍCH THỦY NGUYỄN THÙY TRANG SẢN KHOA SƠ SINH Tiêu chuẩn lựa chọn nhưng chỉ có 20 trường hợp đồng ý tham gia và Toàn bộ những thai phụ tuổi thai 26-28 tuần cam kết đến khám xét nghiệm lại. đến khám và quản lý thai tại Khoa Khám bệnh theo Thuốc sử dụng trong nghiên cứu yêu cầu Bệnh viện Phụ

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
33    152    2    22-05-2024
1    77    2    22-05-2024
4    112    1    22-05-2024
7    65    2    22-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.