Kết quả xử trí tiền sản giật tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương trong năm 2015

Bài viết trình bày nhận xét kết quả xử trí tiền sản giật tại Bệnh viện Phụ Sản Trương ương trong năm 2015. Đối tượng nghiên cứu: Trong năm 2015 có 402 trường hợp đủ tiêu chuẩn nghiên cứu được lấy vào nghiên cứu đủ để đảm bảo độ tin cậy. | Kết quả xử trí tiền sản giật tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương trong năm 2015 NGUYỄN VIẾT TIẾN NGUYỄN THANH HÀ SẢN KHOA SƠ SINH KẾT QUẢ XỬ TRÍ TIỀN SẢN GIẬT TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG TRONG NĂM 2015 Nguyễn Viết Tiến 1 Nguyễn Thanh Hà 2 1 Trường Đại học Y Hà Nội 2 Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh Từ khóa Tiền sản giật kết quả Tóm tắt xử trí. Mục tiêu Nhận xét kết quả xử trí tiền sản giật tại Bệnh viện Phụ Sản Keywords management pre- eclampsia. Trương ương trong năm 2015. Đối tượng nghiên cứu Trong năm 2015 có 402 trường hợp đủ tiêu chuẩn nghiên cứu được lấy vào nghiên cứu đủ để đảm bảo độ tin cậy. Phương pháp nghiên cứu Mô tả hồi cứu. Kết quả Tiền sản giật có 3 5 gây chuyển dạ 6 2 chuyển dạ tự nhiên và 90 3 mổ lấy thai chủ động chủ yếu do những biến chứng của tiền sản giật. Trong số bệnh nhân chuyển dạ tự nhiên có 72 đẻ thường. Nhóm có chỉ định gây chuyển dạ là 3 5 . Có 91 7 là mổ lấy thai chủ động khi tuổi thai từ 29-32 tuần và 93 8 ở tuổi thai 33-37 tuần. Biến chứng xảy ra với mẹ nhiều nhất là chảy máu chiếm 9 0 hội chứng HELLP 6 7 biến chứng suy thận có 3 7 rau bong non 2 7 phù phổi cấp 0 2 nhiễm trùng sau mổ chiếm tỷ lệ 2 2 . Truyền 1 2 đơn vị máu chiếm 27 8 truyền 3 4 đơn vị chiếm 55 6 truyền từ 5 đơn vị trở lên chiếm 16 6 . Kết luận Tiền sản giật tới 90 3 mổ lấy thai chủ động chủ yếu do những biến chứng của tiền sản giật. Biến chứng xảy ra với mẹ nhiều nhất là chảy máu chiếm 9 0 hội chứng HELLP 6 7 biến chứng suy thận có 3 7 rau bong non 2 7 . Từ khóa Tiền sản giật kết quả xử trí. Abstract REVIEW THE MANAGEMENT OF PRE-ECLAMPSIA PATIENTS AT THE NATIONAL HOSPITAL OF Tác giả liên hệ Corresponding author OBSTETRICS AND GYNECOLOGY IN 2015 Nguyễn Thanh Hà Objectives Review the management of pre-eclampsia patients at the email Ngày nhận bài received 01 03 2017 National Hospital of Obstetrics and Gynecology in 2015. Ngày phản biện đánh giá bài báo revised Sujects and method We performed a describe retrospective study 15 03 2017 included 402 .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
125    78    1    18-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.