Thực trạng chẩn đoán và điều trị thuốc kháng HIV cho phụ nữ mang thai nhiễm HIV sinh con tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Bài viết trình bày mô tả thực trạng chẩn đoán sớm, đánh giá tình hình sử dụng thuốc kháng HIV trong số sản phụ nhiễm HIV đẻ tại Bệnh viện Phụ Sản Trung ương từ 2012 đến 2014. | Thực trạng chẩn đoán và điều trị thuốc kháng HIV cho phụ nữ mang thai nhiễm HIV sinh con tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương TẠP CHÍ PHỤ SẢN - 15 02 75 - 79 2017 THỰC TRẠNG CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ THUỐC KHÁNG HIV CHO PHỤ NỮ MANG THAI NHIỄM HIV SINH CON TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG Đỗ Quan Hà Phan Thị Thu Nga Bệnh viện Phụ Sản Trung ương Từ khóa nhiễm HIV sinh con Tóm tắt chẩn đoán sớm điều trị thuốc Nghiên cứu này có các mục tiêu cụ thể sau 1 Mô tả thực trạng chẩn kháng HIV. Keywords HIV infected đoán sớm và 2 Đánh giá tình hình sử dụng thuốc kháng HIV trong delivery early diagnosis số sản phụ nhiễm HIV đẻ tại Bệnh viện Phụ Sản Trung ương từ 2012 antiretroviral treatment. đến 2014. Đối tượng và phương pháp Nghiên cứu mô tả chọn mẫu toàn bộ các sản phụ nhiễm HIV đẻ trong thời gian từ 1 2012 đến 12 2014 tuổi thai 22 tuần trẻ đẻ sống. Kết quả Tỷ lệ sản phụ được phát hiện nhiễm HIV trước khi có thai tăng dần từ 60 9 năm 2012 lên 63 8 năm 2013 và 73 3 năm 2014. Tỷ lệ phát hiện trong khi có thai và khi chuyển dạ giảm qua các năm. Số sản phụ được sử dụng thuốc chiếm tỷ lệ cao 98 5 . Tỷ lệ điều trị 3 thuốc tính chung là 67 9 tăng qua các năm đặc biệt cao trong năm 2014 75 2 . Tỷ lệ chỉ được phòng lây truyền mẹ-con khi chuyển dạ đã giảm nhưng vẫn còn chiếm đến 9 9 năm 2014. Có rất ít 1 5 không được sử dụng thuốc. Kết luận Thực trạng chẩn đoán và điều trị sớm điều trị kết hợp 3 thuốc đã được cải thiện đáng kể qua các năm 2012-2014. Từ khóa nhiễm HIV sinh con chẩn đoán sớm điều trị thuốc kháng HIV. Abstract THE SITUATION OF DIAGNOSIS AND ANTIRETROVIRAL TREATMENT FOR HIV INFECTED PREGNANT WOMEN DELIVERING AT THE NATIONAL HOSPITAL OF OBSTETRICS AND Tác giả liên hệ Corresponding author GYNECOLOGY 2012 - 2014 Đỗ Quan Hà This study has the following objectives 1 To describe the situation of email doquanha@ Ngày nhận bài received 01 03 2017 early diagnosis and 2 To evaluate the use of antiretrovirals among Ngày phản biện đánh giá bài báo revised HIV infected women .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
198    80    1    22-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.