Predominance of girls with cancer in families with multiple childhood cancer cases

Recent studies indicate that one of four childhood cancers can be attributed to hereditary genetic abnormalities. The Lund Childhood Cancer Genetic study includes newly diagnosed childhood cancer patients as well as childhood cancer survivors visiting the Department of Pediatrics or the Late Effect Clinic at Skåne University Hospital, Lund, Sweden. | Predominance of girls with cancer in families with multiple childhood cancer cases

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    77    2    15-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.