Shifting cancer care towards Multidisciplinarity: The cancer center certification program of the German cancer society

Over the last decades numerous initiatives have been set up that aim at translating the best available medical knowledge and treatment into clinical practice. The inherent complexity of the programs and discrepancies in the terminology used make it difficult to appreciate each of them distinctly and compare their specific strengths and weaknesses. | Shifting cancer care towards Multidisciplinarity The cancer center certification program of the German cancer society

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
198    87    1    18-06-2024
33    193    2    18-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.