Therapy response testing of breast cancer in a 3D high-throughput perfused microfluidic platform

Breast cancer is the most common invasive cancer among women. Currently, there are only a few models used for therapy selection, and they are often poor predictors of therapeutic response or take months to set up and assay. | Therapy response testing of breast cancer in a 3D high-throughput perfused microfluidic platform

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.