Optimal interval of endoscopic screening based on stage distributions of detected gastric cancers

Although Korea and Japan have a national gastric cancer screening program, their screening intervals are different. The optimal screening interval of endoscopic screening in Japan was investigated based on the stage distributions of screen-detected gastric cancers. | Optimal interval of endoscopic screening based on stage distributions of detected gastric cancers

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
106    8    1    02-02-2023
13    18    1    02-02-2023
32    14    1    02-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.