Integrative microRNA and mRNA deepsequencing expression profiling in endemic Burkitt lymphoma

Burkitt lymphoma (BL) is characterized by overexpression of the c-myc oncogene, which in the vast majority of cases is a consequence of an IGH/MYC translocation. While myc is the seminal event, BL is a complex amalgam of genetic and epigenetic changes causing dysregulation of both coding and non-coding transcripts. | Integrative microRNA and mRNA deepsequencing expression profiling in endemic Burkitt lymphoma

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    54    2    16-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.