Trastuzumab resumption after extremely severe cardiotoxicity in metastatic breast cancer patient: A case report

Trastuzumab-related cardiotoxicity has been reported in patients receiving trastuzumab concurrently with other agents, especially with anthracyclines. Cardiac function damage is generally rare, precox and mild with trastuzumab alone. | Trastuzumab resumption after extremely severe cardiotoxicity in metastatic breast cancer patient A case report

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.