Polymorphisms in ADH1B and ALDH2 genes associated with the increased risk of gastric cancer in West Bengal, India

Gastric cancer (GC) is one of the most frequently diagnosed digestive tract cancers and carries a high risk of mortality. Acetaldehyde (AA), a carcinogenic intermediate of ethanol metabolism contributes to the risk of GC. | Polymorphisms in ADH1B and ALDH2 genes associated with the increased risk of gastric cancer in West Bengal India

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.