Ablation of epidermal RXRα in cooperation with activated CDK4 and oncogenic NRAS generates spontaneous and acute neonatal UVB induced malignant metastatic melanomas

Understanding the underlying molecular mechanisms involved in the formation of cutaneous malignant melanoma is critical for improved diagnosis and treatment. Keratinocytic nuclear receptor Retinoid X Receptor α (RXRα) has a protective role against melanomagenesis and is involved in the regulation of keratinocyte and melanocyte homeostasis subsequent acute ultraviolet (UV) irradiation. | Ablation of epidermal RXRα in cooperation with activated CDK4 and oncogenic NRAS generates spontaneous and acute neonatal UVB induced malignant metastatic melanomas

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.