Constitutional mutation in CDKN2A is associated with long term survivorship in multiple myeloma: A case report

Multiple Myeloma is a cancer of plasma cells associated with significantly reduced survival. Long term survivorship from myeloma is very rare and despite advances in its treatment the disease is generally considered incurable. | Constitutional mutation in CDKN2A is associated with long term survivorship in multiple myeloma A case report

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.