CAISMOV24, a new human low-grade serous ovarian carcinoma cell line

The spontaneous immortalization of primary malignant cells is frequently assigned to their genetic instability during in vitro culturing. In this study, the new epithelial ovarian cancer cell line CAISMOV24 was described and compared with its original low-grade serous ovarian carcinoma. | CAISMOV24 a new human low-grade serous ovarian carcinoma cell line

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
248    386    11    17-07-2024
11    102    1    17-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.