Successful pregnancy without disease progression of radioiodine refractory papillary thyroid carcinoma: A case report

Pregnancy is an unquantifiable risk to accelerate tumor growth of papillary thyroid carcinoma (PTC), and whether pregnancy induces an unfavorable prognosis of radioiodine refractory papillary thyroid carcinoma (RR-PTC) remains unknown. | Successful pregnancy without disease progression of radioiodine refractory papillary thyroid carcinoma A case report

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.