Venous thromboembolism and mortality in breast cancer: Cohort study with systematic review and meta-analysis

Breast cancer patients are at an increased risk of venous thromboembolism (VTE). However, current evidence as to whether VTE increases the risk of mortality in breast cancer patients is conflicting. We present data from a large cohort of patients from the UK and pool these with previous data from a systematic review. | Venous thromboembolism and mortality in breast cancer Cohort study with systematic review and meta-analysis

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    114    2    20-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.