MicroRNA-195 acts as an anti-proliferative miRNA in human melanoma cells by targeting Prohibitin 1

Melanoma is the most lethal type of skin cancer. Since chemoresistance is a significant barrier, identification of regulators affecting chemosensitivity is necessary in order to create new forms of intervention. Prohibitin 1 (PHB1) can act as anti-apoptotic or tumor suppressor molecule, depending on its subcellular localization. | MicroRNA-195 acts as an anti-proliferative miRNA in human melanoma cells by targeting Prohibitin 1

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.