Barriers to HPV self-sampling and cytology among low-income indigenous women in rural areas of a middle-income setting: A qualitative study

Data is needed about barriers to self-collection of Human Papillomavirus (HPV) samples and cytology among low-income, disadvantaged women living in rural areas of lower-income countries as these women are at increased risk of cervical cancer mortality. | Barriers to HPV self-sampling and cytology among low-income indigenous women in rural areas of a middle-income setting A qualitative study

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.