Guanylate-binding protein-1 is a potential new therapeutic target for triple-negative breast cancer

Triple-negative breast cancer (TNBC) is characterized by a lack of estrogen and progesterone receptor expression (ESR and PGR, respectively) and an absence of human epithelial growth factor receptor (ERBB2) amplification. | Guanylate-binding protein-1 is a potential new therapeutic target for triple-negative breast cancer

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    77    2    18-05-2024
13    68    2    18-05-2024
537    132    1    18-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.