Treatment of gastrointestinal stromal tumours in paediatric and young adult patients with sunitinib: A multicentre case series

Gastrointestinal stromal tumours (GIST) are rarely encountered mesenchymal tumours of the gastrointestinal tract ( people per 100,000/year) that are even more rarely seen in paediatric patients (1–2% of all cases). The standard treatment for advanced adult GIST is imatinib with sunitinib as a second-line option. | Treatment of gastrointestinal stromal tumours in paediatric and young adult patients with sunitinib A multicentre case series

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
196    112    1    01-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.