Long intergenic non-protein-coding RNA 1567 (LINC01567) acts as a “sponge” against microRNA-93 in regulating the proliferation and tumorigenesis of human colon cancer stem cells

Cancer stem cells (CSCs) are considered to be the major factor in tumor initiation, progression, metastasis, recurrence and chemoresistance. Maintaining the stemness and promoting differentiation of these cells involve various factors. | Long intergenic non-protein-coding RNA 1567 LINC01567 acts as a sponge against microRNA-93 in regulating the proliferation and tumorigenesis of human colon cancer stem cells

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.