Feasibility of structured endurance training and Mediterranean diet in BRCA1 and BRCA2 mutation carriers – an interventional randomized controlled multicenter trial (LIBRE-1)

Women with pathogenic BRCA germline mutations have an increased risk for breast and ovarian cancer that seems to be modified by life-style factors. Though, randomized trials investigating the impact of lifestyle interventions on cancer prevention and prognosis in BRCA carriers are still missing. | Feasibility of structured endurance training and Mediterranean diet in BRCA1 and BRCA2 mutation carriers an interventional randomized controlled multicenter trial LIBRE-1

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.