Seropositivity to herpes simplex virus type 2, but not type 1 is associated with cervical cancer: NHANES (1999–2014)

Herpes simplex virus types 1 and 2 (HSV1 and HSV2) are infectious agents, and their association with cancer occurrence in human is a controversial topic for decades. We addressed this subject using all available continuous National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) cross-sectional data from 1999 to 2014. | Seropositivity to herpes simplex virus type 2 but not type 1 is associated with cervical cancer NHANES 1999 2014

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.