Prevalence and associated factors of medication non-adherence in hematological-oncological patients in their home situation

Medication non-adherence is associated with poor health outcomes and increased health care costs. Depending on definitions, reported non-adherence rates in cancer patients ranges between 16 and 100%, which illustrates a serious problem. | Prevalence and associated factors of medication non-adherence in hematological-oncological patients in their home situation

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.