Synchronous occurrence of hereditary gastric adenocarcinoma, gastrointestinal stromal tumor, and esophageal small cell and squamous carcinoma in situ: An extremely rare case report

Hereditary diffuse gastric carcinoma (HDGC) accounts for 1–3% of all gastric carcinomas. Gastrointestinal stromal tumors (GISTs) are the most common mesenchymal tumors in the gastrointestinal (GI) tract but they comprise fewer than 1% of all GI malignancies. | Synchronous occurrence of hereditary gastric adenocarcinoma gastrointestinal stromal tumor and esophageal small cell and squamous carcinoma in situ An extremely rare case report

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    73    2    17-07-2024
26    79    2    17-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.