Diagnostic and prognostic value of CEA, CA19–9, AFP and CA125 for early gastric cancer

The diagnostic and prognostic significance of carcinoembryonic antigen (CEA), carbohydrate associated antigen 19–9 (CA19–9), alpha-fetoprotein (AFP) and cancer antigen 125 (CA125) in early gastric cancer have not been investigated yet. | Diagnostic and prognostic value of CEA CA19 9 AFP and CA125 for early gastric cancer

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.