MicroRNA-193a-3p is specifically downregulated and acts as a tumor suppressor in BRAF-mutated colorectal cancer

The aim of this study was to identify miRNAs specifically dysregulated in BRAF-mutated colorectal cancer, which could lead to a better understanding of the molecular mechanisms underlying oncogenesis of this malignant subtype of colorectal cancer. | MicroRNA-193a-3p is specifically downregulated and acts as a tumor suppressor in BRAF-mutated colorectal cancer

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
19    87    1    21-05-2024
97    340    1    21-05-2024
61    74    1    21-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.