Panitumumab use in metastatic colorectal cancer and patterns of RAS testing: Results from a Europe-wide physician survey and medical records review

In Europe, treatment of metastatic colorectal cancer (mCRC) with panitumumab requires prior confirmation of RAS wild-type mutation status. Two studies – a physician survey and a medical records review (MRR) – were conducted to evaluate the use of panitumumab and awareness among prescribing oncologists of the associated RAS testing requirements in clinical practice. | Panitumumab use in metastatic colorectal cancer and patterns of RAS testing Results from a Europe-wide physician survey and medical records review

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.