Perceived stigmatization and its impact on quality of life - results from a large register-based study including breast, colon, prostate and lung cancer patients

To date, research on stigmatization among cancer patients and related psychosocial consequences has been scarce and mostly based on small and highly selected samples. We investigated stigmatization and its impact on quality of life among a large sample including four major tumor entities. | Perceived stigmatization and its impact on quality of life - results from a large register-based study including breast colon prostate and lung cancer patients

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.