Pneumatosis cystoides intestinalis associated with sunitinib and a literature review

Pneumatosis cystoides intestinalis (PCI) is a rare self-limiting condition characterized by air-filled cysts within intestinal walls. Diagnosis should be prudent because it can mimic pneumoperitoneum leading to unnecessary treatment such as surgical exploration. | Pneumatosis cystoides intestinalis associated with sunitinib and a literature review

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.