Perioperative blood transfusion does not affect recurrence-free and overall survivals after curative resection for intrahepatic cholangiocarcinoma: A propensity score matching analysis

Whether perioperative blood transfusions (PBTs) adversely influence oncological outcomes for intrahepatic cholangiocarcinoma (ICC) patients after curative resection remains undetermined. | Perioperative blood transfusion does not affect recurrence-free and overall survivals after curative resection for intrahepatic cholangiocarcinoma A propensity score matching analysis

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
30    260    2    23-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.