Lesson Working with Oracle

Lesson Working with Oracle present the content: using oracle documentation, database concepts, ACID — Atomicity, ACID — Consistency, ACID — Isolation, ACID — Durability, locking and blocking, oracle environment variables, introducing SQL, types of SQL commands . | Lesson Working with Oracle

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.