UNIX command cheat sheets

UNIX command cheat sheets presnet: Sorts the contents of the input file in alphabetical order, Clears the window and the line buffer, Shows the three files in consecutive order as one document (can be used to combine files), prints the first 10 lines of the file to the screen, Number of lines can be modified here, too . | UNIX command cheat sheets

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.