vi Editor “Cheat Sheet”

Vi starts in command mode. The positioning commands operate only while vi is in command mode. You switch vi to input mode by entering any one of several vi input commands. (See next section.) Once in input mode, any character you type is taken to be text and is added to the file. You cannot execute any commands until you exit input mode. To exit input mode, press the escape (Esc) key. | vi Editor Cheat Sheet

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.