Prognostic significance of the total number of harvested lymph nodes for lymph node-negative gastric cancer patients

The relationship between the number of harvested lymph nodes (HLNs) and prognosis of gastric cancer patients without an involvement of lymph nodes has not been well-evaluated. The objective of this study is to further explore this issue. | Prognostic significance of the total number of harvested lymph nodes for lymph node-negative gastric cancer patients

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
103    157    5    20-06-2024
14    79    1    20-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.