The safety and efficacy of transarterial chemoembolization combined with sorafenib and sorafenib mono-therapy in patients with BCLC stage B/C hepatocellular carcinoma

Sorafenib and transarterial chemoembolization (TACE) are recommended therapies for advanced hepatocellular carcinoma (HCC), but their combined efficacy remains unclear. | The safety and efficacy of transarterial chemoembolization combined with sorafenib and sorafenib mono-therapy in patients with BCLC stage B C hepatocellular carcinoma

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.