Active smoking and risk of breast cancer in a Danish nurse cohort study

No scientific consensus has been reached on whether active tobacco smoking causes breast cancer. We examine the association between active smoking and breast cancer risk in Denmark, which has some of the highest smoking and breast cancer rates in women worldwide. | Active smoking and risk of breast cancer in a Danish nurse cohort study

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
373    78    1    16-06-2024
88    584    2    16-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.