Ageing, exposure to pollution, and interactions between climate change and local seasons as oxidant conditions predicting incident hematologic malignancy at KINSHASA University clinics, Democratic Republic of CONGO (DRC)

The global burden of hematologic malignancy (HM) is rapidly rising with aging, exposure to polluted environments, and global and local climate variability all being well-established conditions of oxidative stress. | Ageing exposure to pollution and interactions between climate change and local seasons as oxidant conditions predicting incident hematologic malignancy at KINSHASA University clinics Democratic Republic of CONGO DRC

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.