Are heart toxicities in breast cancer patients important for radiation oncologists? A practice pattern survey in German speaking countries

To assess the personal beliefs of radiation oncologists regarding heart sparing techniques in breast cancer patients. Most radiation oncologists believe that there is enough evidence to support heart sparing for breast cancer patients. | Are heart toxicities in breast cancer patients important for radiation oncologists A practice pattern survey in German speaking countries

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
22    8    1    25-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.