Updating vital status by tracking in the community among patients with epidemic Kaposi sarcoma who are lost to follow-up in sub-Saharan Africa

Throughout most of sub-Saharan Africa (and, indeed, most resource-limited areas), lack of death registries prohibits linkage of cancer diagnoses and precludes the most expeditious approach to determining cancer survival. | Updating vital status by tracking in the community among patients with epidemic Kaposi sarcoma who are lost to follow-up in sub-Saharan Africa

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
107    35    1    10-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.